MANIFESTATIE NIJMEGEN WEDEROPBOUWSTAD

Nijmegen, april-mei 2020

INHOUDSOPGAVE

 1. INLEIDING

1.1      Achtergrond

1.2      Stichting Nijmegen Wederopbouwstad

1.3      Comité van aanbeveling

 • NIJMEGEN WEDEROPBOUWSTAD

2.1      De Wederopbouw: Centrum

2.2      De Wederopbouw: industrie

2.3      De Wederopbouw: woonwijken

 • MANIFESTATIE NIJMEGEN WEDEROPBOUWSTAD

3.1      Doel

3.2      Tentoonstelling: Kijk omhoog, Kijk vooruit

3.3      60-jaar Schouwburg Nijmegen

3.4      Theatergroep GRAS: locatietheater

3.5      Begeleidende publicatie: Nijmegen Wederopbouwstad 1045-1965

3.6      Gilde Nijmegen: Wandel- en fietsroute Wederopbouw Nijmegen

3.7      Architectuur Centrum Nijmegen: lezingenserie en wederopbouwkaart

3.8      Stichting FAN Friendship Albany-Nijmegen: viering vriendschapsband

3.9      Scholenprojecten: basisonderwijs, voortgezet onderwijs

3.10   Nijmegen Blijft in Beeld: film Wederopbouw Nijmegen

3.11   Nacht van de Ommetjes: Wederopbouw in de wijken

3.12   Jong en wederopbouw

 • DE ORGANISATIE
 • FASERING PROJECTEN EN MANIFESTATIE
 • COMMUNICATIE EN PR 
 • VOORLOPIGE BEGROTING
 1. INLEIDING

1.1      Achtergrond

In 2020 wordt gevierd dat Nederland 75 jaar in vrijheid leeft sinds het einde van de 2e wereld oorlog. Het einde van de oorlog was tevens een nieuw begin. Het begin van de wederopbouw (1945-1965) van Nederland en de wederopbouw van het zo hard getroffen Nijmegen. Nijmegen was hard getroffen door de periode als frontstad en het bombardement in 1944 door de Amerikanen.

Deze wederopbouw heeft de binnenstad van Nijmegen een voor Nederland uniek aanzicht gegeven. Binnen 20 jaar werd een centrum gebouwd dat klaar moest zijn voor een nieuwe toekomst van Nijmegen. Deze toekomst staat centraal in de Manifestatie Nijmegen Wederopbouwstad.

De manifestatie zal worden gehouden in de tijdsperiode van oktober 2020 tot juni 2021. Tal van activiteiten worden vanaf dit najaar georganiseerd. Centraal en als afsluiting van de manifestatie staat de tentoonstelling over de wederopbouw van Nijmegen in april en mei 2021. De tentoonstelling  valt samen met de viering van het 60-jaar bestaan van de schouwburg, symbool van de Nijmeegse wederopbouw. Allerlei Nijmeegse organisaties organiseren in de periode evenementen die de kennis van en de herinnering aan de wederopbouw van Nijmegen verdiepen.

1.2      Stichting Nijmegen Wederopbouwstad

De Stichting Nijmegen Wederopbouwstad is de initiatiefnemer van de Manifestatie Nijmegen Wederopbouwstad.

In de stichting zijn vertegenwoordigd: STIENEO ( Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving), Gilde Nijmegen en het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Met het ACN (Architectuur Centrum Nijmegen), FAN (Friendship Albany Nijmegen), de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld, het RAN ( Regionaal Archief Nijmegen), 024 Geschiedenis en de Gemeente Nijmegen wordt intensief samengewerkt.

Elk van deze organisaties neemt een deel van de activiteiten, de deelprojecten en de manifestatie voor hun rekening.De stichting heeft een drietal taken:

1.organisatie van de tentoonstelling

2. coördinatie van het evenement

3. ondersteuning  en advisering van de participanten van de manifestatie 

Tot het bestuur van de stichting behoren:

Ben Van Hees                         Voorzitter

Uta Meier                              Secretaris

Maarten van Schaik              Penningmeester

Wim Bilo                                Bestuurslid

Koos Donné                           Bestuurslid

Piet Hieltjes                           Bestuurslid, coördinator

1.3      Comité van aanbeveling

De activiteiten van de Stichting Nijmegen Wederopbouwstad worden actief ondersteund door een Comité van Aanbeveling:

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen

Cees Alewijnse, oud-directeur van Alewijnse, medeoprichter van museum Stratemakerstoren en Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving, Stieneo

Paul Hoeke, oud-stadsarchitect Nijmegen tot 2002

Rob Jaspers, columnist van de Gelderlander, rondleider op de Waal en organisator van stadswandelingen over de oorlogshistorie en de brandhaarden grens

Esther Lamers, directeur bestuurder van woningbouwcoöperatie Woonwaarts, Nijmegen

Maarten Mulder, binnenstadmanager Huis voor de Binnenstad, Nijmegen

Nico Nelissen,  emeritus hoogleraar Radboud Universiteit en kenner en schrijver van diverse architectuur boeken

Doro Krol, beeldend kunstenaar, entrepreneur, 1e nachtburgermeester van Nijmegen en voorzitter van de Stichting Nacht van de Ommetjes

Nicole van Tienen, directeur aannemersbedrijf van Tienen, bestuurslid Bouwend Nederland KAN en bestuurslid Vakgroep restauratie

Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse en Nijmeegse geschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen

Bas de Vries, architect, mede oprichter van de Smeltkroes een verzamelplaats van de maakindustrie, bestuurslid Ondernemerscoöperatie Nyma

 • NIJMEGEN WEDEROPBOUWSTAD

Hieronder wordt allereerst kort ingegaan op drie aspecten van de wederopbouw van Nijmegen. Vervolgens wordt een kort beeld gegeven van de activiteiten, de organisatie en de kosten van de Manifestatie Nijmegen Wederopbouwstad

2.1      De Wederopbouw: Centrum

Nijmegen werd in de Tweede Wereldoorlog ernstig getroffen door de Duitse bezetting, het Amerikaanse bombardement en de frontstadperiode. De bovenstad van Nijmegen werd in 22 februari 1944 in een paar minuten verwoest. De bommen waren bedoeld voor het station maar werden te vroeg afgeworpen, met fatale gevolgen voor het centrum van Nijmegen en zijn bewoners.

Toen de oorlog was afgelopen, moest de schade aan de binnenstad hersteld worden. Er is toen gekozen om de binnenstad een – voor die tijd  – modern aangezicht te geven. Er is, anders dan in andere verwoeste steden, gebouwd vanuit een plan, en dat is goed zichtbaar.

Nijmegen heeft een centrum dat  – ondanks alle aanpassingen – als unieke en qua architectuur sterk samenhangende wederopbouwstad gezien moet worden. Overigens werd de bouwstijl van die tijd lang als weinig aantrekkelijk gezien. Nijmegen zou een gezellige maar lelijke binnenstad hebben. Die zienswijze is gelukkig sterk aan het veranderen.

Terugdenken aan de verwoesting van Nijmegen en aan de enorme inspanning om de stad te herbouwen, zijn belangrijke doelen van de Manifestatie Nijmegen Wederopbouwstad. Ook wil de Manifestatie de schoonheid en uniciteit van het Nijmeegse centrum tonen, met als doel om met een andere blik naar het Nijmeegse centrum te (leren) kijken en Nijmegen als een unieke wederopbouwstad te profileren. Daarbij zal ook specifiek aandacht zijn voor de sociale, maatschappelijke en culturele aspecten van deze periode, alsmede voor toekomstige stedenbouwkundige ontwikkelingen.

2.2      De Wederopbouw: industrie

Na de oorlog kende Nederland een tweede industriële revolutie. Nederland, inclusief Nijmegen, werd definitief een industrieel land. Met behulp van de Marshallhulp en ander nationale en internationale hulpprogramma’s konden investeringen gedaan worden die de industrie weer in het zadel hielpen.

Nederlandse steden werden gesteund door Amerikaanse steden.  Nijmegen werd extra geholpen door Albany. De hulpactie van de Amerikaanse stad Albany voor Nijmegen in 1947 is een uniek verhaal vanwege de verbinding via de 82nd Airborne Division (Oversteek en bevrijders) en Generaal Gavin, dat door de stichting FAN wordt belicht. Ook Haarlem speelde een goede rol bij het herstel van Nijmegen.

De Nijmeegse industrie groeide snel en er werden allerlei nieuwe fabrieken gebouwd in de typerende wederopbouwstijl. In 1960 was Nijmegen (na Eindhoven, Tilburg en Enschede) de vierde industriestad van Nederland.

Voor de Manifestatie Nijmegen Wederopbouwstad wordt geïnventariseerd welke fabrieken behoren bij de wederopbouw. Stieneo ( Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving) neemt dit  deel van de wederopbouw(architectuur) onder haar hoede. Gedacht wordt aan een speciaal overzicht van de industriële wederopbouwpanden in een aparte publicatie.

In de tentoonstelling en via excursies wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze gebouwen. Een speciale plaats zal de geschiedenis innemen van de mensen die in die fabrieken werkten. Daartoe worden bijeenkomsten (inloopsoos) georganiseerd voor mensen die in die bedrijven werkten, met als doel ontmoeting en zo mogelijk het vastleggen van de oral history van deze bedrijven (deze authentieke verhalen worden dan weer gebruikt in bovengenoemde publicatie).

2.3      De Wederopbouw: woonwijken

Nijmegen was zwaar getroffen door de oorlog. In het centrum waren 4.400 panden verwoest. Buiten het centrum waren veel panden getroffen tijdens de bevrijding van Nijmegen en de frontstadperiode. Daarnaast groeide de Nijmeegse bevolking na de oorlog snel. Van 100.000 inwoners in 1940 naar 110.000 in 1950. Inwoning was in die periode gebruikelijk.

De periode tot circa 1965 wordt de woningmarkt geien als de periode van de woningnood. Die woningnood werd te lijf gegaan met de bouw van noodwoningen. De Maycrete-woningen aan de Hatertseweg zijn daar nu nog de mooiste voorbeelden van.

Met de bouw van grote nieuwbouwwijken in o.a. Hees, Hatert, Grootstal en Brakkenstein kreeg Nijmegen voor die tijd moderne woonwijken met huizen voorzien van goed sanitair! Deze woonwijken zijn typerend voor de wederopbouw-architectuur.

Door aandacht op de tentoonstelling voor deze wijken, maar zeker ook door excursies naar deze wijken, wordt uitgebreid aandacht besteed aan de geschiedenis van deze voor Nijmegenaren zo belangrijke periode.

 • MANIFESTATIE NIJMEGEN WEDEROPBOUWSTAD

3.1      Doel

Een belangrijk doel van de Manifestatie is om aandacht te schenken aan de enorme inspanning die de Nijmeegse bevolking heeft geleverd bij de wederopbouw. Niet alleen werd het centrum van Nijmegen vernietigd, Nijmegen was ook nog frontstad vanaf september 1944. Nijmegen moest als het ware bij nul beginnen en door enorme inspanningen is Nijmegen net zoals Nederland in twintig jaar hersteld.

Een ander doel is om de aandacht te vestigen op de schoonheid van de wederopbouwarchitectuur van centrum, industrieën en woonwijken.          

Centraal  in de Manifestatie Nijmegen Wederopbouwstad staat de tentoonstelling Kijk Omhoog, Kijk vooruit.

Voorafgaande aan en tijdens de tentoonstelling worden diverse deelprojecten en ondersteunende activiteiten georganiseerd die bijdragen aan een groter inzicht van de Nijmeegse wederopbouw.

3.2      Tentoonstelling: Kijk omhoog, Kijk vooruit

De afsluiting van de Manifestatie Nijmegen Wederopbouwstad is een circa twee maanden lopende tentoonstelling over die speciale periode uit de geschiedenis van Nijmegen. De tentoonstelling toont de omvang van de verwoesting en de kracht van de wederopbouw van Nijmegen.

De wederopbouw heeft een kenmerkende architectuur. Doel van de tentoonstelling is dat de bezoeker na de tentoonstelling meer kennis over en inzicht heeft in de betekenis en waarde van de wederopbouw-architectuur. Hierdoor kijkt hij of zij bewuster naar de Nijmeegse binnenstad, de industriële architectuur en de wijken, maar uiteraard ook naar de architectuur buiten Nijmegen.

Ander doel is om inzicht te geven in het economische en sociale leven in de wederopbouwperiode. In deze periode was de Stichting Goed Wonen actief. Op basis van de informatie van deze stichting worden in samenwerking met woningcoöperatie Woonwaarts ruimtes ingericht met een woninginrichting uit de jaren 60. Gedacht wordt aan een compleet ingerichte verdieping, met een huiskamer en keuken, voorzien van veel details en typische (elektrische) accessoires.

3.3      60-jarig bestaan van de Schouwburg

In 2021 bestaat de schouwburg aan het Keizer Karelplein 60 jaar. Dit iconisch gebouw vertegenwoordigd bij uitstek het nieuwe denken en is in Nijmegen een van de belangrijkste voorbeelden van de nieuwe tijd. Open, toegankelijk en transparant met de foyer die zich als een kijkdoos naar de stad richt. Het 60-jarig bestaan van dit architectonisch prachtgebouw wordt door de directie aangegrepen om in april 2021 allerlei activiteiten te organiseren. Zo is het idee om in de schouwburg een tentoonstelling in te richten over het ontstaan en de architectuur van het gebouw met tekeningen, maquettes en foto’s.

De tentoonstelling is een zeer welkome aanvulling op de Manifestatie Nijmegen Wederopbouwstad.  De Stichting Nijmegen Wederopbouwstad verleent graag medewerking aan diverse activiteiten en onderdelen van de viering van het jubileum van de stadsschouwburg.

3.4      Theatergroep Het GRAS: locatietheater

Theatergroep Het GRAS ontwikkelt in samenwerking met de werkgroep theater voor de manifestatie een productie op locatie. De optredens zullen plaatsvinden op vier spraakmakende wederopbouwlocatie in de binnenstad van Nijmegen. Op elk van die plekken zal Het GRAS een kort theaterstuk brengen. Het publiek wandelt met de groep mee van de ene plek naar de andere. Tijdens die wandeling krijgen de bezoekers een toelichting bij de wederopbouw van de Nijmeegse binnenstad.

Het GRAS werkt – naast enkele professionals – altijd met amateurspelers. Amateurspelers die bij voorkeur uit Nijmegen komen. De theaterstukken wordt geschreven door de medewerkers. Hierbij worden de verhalen van Nijmeegse burgers die de periode van de wederopbouw hebben meegemaakt als basis genomen. Hiervoor wordt samengewerkt met de Nijmeegse initiatieven van Club Goud en Mensen zeggen dingen.

3.5      Begeleidende publicatie: Nijmegen Wederopbouwstad

Er wordt een publicatie samengesteld, die de tentoonstelling ondersteunt en dieper ingaat op de onderwerpen die getoond worden tijdens de tentoonstelling. Daarnaast worden er d.m.v. interviews, anders gezegd storytelling, meer diepgaande sfeerimpressies gegeven van het leven in de wederopbouw.

De publicatie krijgt een zodanig opbouw dat deze, in combinatie met een kaart van ACN, kan worden gebruikt om een wandeling te maken door beeldbepalende delen van Nijmegen. Hierdoor kunnen bezoekers een goed en illustratief beeld krijgen van de wederopbouw periode.

3.6      Gilde Nijmegen: wandel- en fietsroutes

Gilde Nijmegen ontwikkelt wandel- en fietsroutes gebaseerd op de projecten en de tentoonstelling. Zo ontstaat er een dynamisch geheel tussen alle activiteiten en de wederopbouw-architectuur. In de tentoonstellingsperiode organiseert Gilde Nijmegen speciale rondleidingen in het kader van 60-jaar viering van de schouwburg.

Gepland zijn:

 • kaart met wederopbouwwandeling door binnenstad
 • een app met iconische wederopbouwplekken
 • fietsroutes naar wederopbouwindustrie
 • fietsroutes naar wederopbouwwijken

3.7      Architectuur Centrum Nijmegen (ACN): lezingen en wederopbouwkaart

Het ACN brengt deze periode van ‘gewonde stad naar gezonde stad’ onder de aandacht in de Week van de wederopbouw in september 2020. ACN agendeert de (her)waardering van ons erfgoed en zoekt naar oplossingen voor de ophanden zijnde (energie)transitie.

De activiteiten van het ACN bestaan in het najaar 2020 uit vier onderdelen:

Wederopbouwkaart

 • Het ACN vervaardigt de Wederopbouwkaart Nijmegen. In chronologische volgorde zetten we markante getuigen van de stadsvernieuwing tussen ’45-’65 weer op.

Lezingserie en expertmeetings [De weelde van de soberheid]

 • Lezingenserie o.l.v. Hans Goedkoop:  Over Stadskaart, Duitse wederopbouw
 • Bijeenkomsten over de waarde van de wederopbouw in het licht van de herbestemmings- en verduurzamingsopgave.

Restauratie

 • van de naoorlogse pleinwand van het stationsgebouw (Siebold van Ravesteyn 1954).

Excursies

 • Architectuurhistorici Michiel Kruidenier en Leon van Meijel organiseren in samenwerking met Gilde Nijmegen met de Wederopbouwkaart op zak verschillende excursies (wandel- en fietsroutes) langs de hoogtepunten van de wederopbouw-architectuur en vertellen over het hoe en waarom van de herbouwplannen.
 • Om het ‘Duitse’ perspectief nog beter te begrijpen organiseert ACN  samen met Loes van Wersch een Urban Tour Essen, een dagexcursie naar de Duitse staalstad Essen.

Enkele activiteiten en lezingen worden ook in het voorjaar 2021 tijdens de tentoonstelling aangeboden.

3.8      Stichting FAN Friendship Albany-Nijmegen: viering vriendschapsband

De Stichting FAN, Friendship Albany Nijmegen, zet zich al jaren in om de vriendschapsband met Albany (NY) te versterken. Daartoe organiseert zij diverse activiteiten. Dit jaar op zondag 20 september 2020 houdt zij een bijeenkomst in de Stevenskerk om het begin van deze vriendschapsband extra te belichten. Dat past goed binnen de Manifestatie Nijmegen Wederopbouwstad.

Nijmegen had en heeft een speciale band met Albany (NY),  de Amerikaanse stad die Nijmegen na de oorlog als eerste steunde. In 1947 arriveerden er schepen met drie ton hulpgoederen afkomstig uit Albany, de hoofdstad van de staat New York. Deze hulpactie wordt daadwerkelijk als het startsein gezien van de wederopbouw van onze stad. Er werden voedselpakketten, bouwmaterialen, medicijnen, kleding en huishoudelijke goederen aangevoerd. Voor de Nijmeegse burgers was het een teken van hoop en een stimulans om nu de wederopbouw door te zetten.

In de publieksbijeenkomst op 20 september wordt een programma gepresenteerd in de Stevenskerk die de start van de wederopbouwperiode vanuit dit perspectief en in breder, internationaal verband thematiseert. De Nijmeegse scholieren die meedoen aan het trans-Atlantische Pen-Pals project van FAN , de scholieren die een uitwisseling hebben gehad hebben hierbij een belangrijke inbreng. Een delegatie uit Albany (NY) zal deze bijeenkomst bijwonen.

3.9      Scholenprojecten: basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Er worden twee lessenpakketten over de Wederopbouw van Nijmegen gemaakt, voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Onderdeel van de lessen is een informatiepakket, een begeleid bezoek aan de tentoonstelling en diverse rondleidingen door de Nijmeegse binnenstad. Aansluiting wordt gerealiseerd tijdens de Open Monumentendag in september 2020 met de openstelling van gebouwen.

3.10   Nijmegen Blijft in Beeld maakt een film over Wederopbouw Nijmegen

De Stichting Nijmegen Blijft in Beeld houd zich al meer dan 35 jaar bezig met het verzamelen van filmbeelden over Nijmegen. De stichting heeft inmiddels één van de grootste particuliere filmcollecties over stad en omgeving in Nederland. Die bestaat niet alleen uit aangekochte beelden, maar vooral uit films van particulieren, instellingen, bedrijven en overheden. Zij laten die beelden ook zien. Elk voorjaar zijn er voorstellingen in de grote zaal van Concertgebouw De Vereeniging. Hier komen  ongeveer 2.500 mensen, die geïnteresseerd zijn in de ‘bewogen’ geschiedenis van onze stad.

Voor de viering van 75 jaar bevrijding van Nijmegen heeft de Stichting een aantal speciale voorstellingen samengesteld met veel, nog onbekend, buitenlands materiaal over de bevrijding van Nijmegen. Dit was een groot succes 

In het kader van de manifestatie Nijmegen Wederopbouwstad maakt NBiB een speciale film samenstellen over de geschiedenis van de wederopbouw. Deze film van meer dan een uur zal tijdens de manifestatie op verschillende momenten in april en mei 2021 vertoond worden. Alle aspecten, zoals die ook in de tentoonstelling voorkomen, komen daarin aan bod. Zo ook de maatschappelijke invalshoek. Deze filmvoorstelling zal bij vele oude Nijmegenaren herinneringen oproepen en de jongere inwoners van onze stad aan het nadenken zetten.

3.11   Nacht van de Ommetjes – 10 jarig jubileum: wederopbouw in de wijk centraal

De Stichting Nachtburgemeester Nijmegen is 10 jaar geleden gestart met de Nacht van de Ommetjes. In vele wijken van Nijmegen en Lent gaan bewoners op de eerste zaterdag in oktober door hun woongebied wandelen om daar monumenten, bijzondere plekken en bouwwerken te bezoeken. Deze Ommetjes geven vele Nijmegenaren de unieke kans om hun eigen wijk met andere ogen te bekijken. De Ommetjes zijn gepland in het eerste weekend van oktober 2020.

In de afgelopen jaren deden telkens ruim 10 wijken mee en namen meer dan 1000 mensen deel. Ook onze burgemeester en sommige wethouders sluiten aan.

Het geheel wordt per wijk opgeluisterd met muziek, verhalen, gedichten en een gezellige afsluiting in een café. Dit jubileum jaar is het thema vieren. Als eerste thema is gekozen: Vier de Wederopbouw. Tijdens de wandeling/ het ommetje door de wijk zullen rondleiders van Gilde Nijmegen en van de Stichting Nijmegen Wederopbouwstad aanwezig zijn om extra toelichting te geven bij de monumenten in hun eigen wijk die tot de wederopbouwperiode behoren.

3.12   JONG en WEDEROPBOUW

De werkgroep Jong en Wederopbouw is samengesteld uit vijf jongeren, waaronder de Nijmeegse Nachtburgermeester Cees de Beer en twee leden uit het stichtingsbestuur.

Het doel is om een programma van en door jongeren te realiseren dat direct of indirect te maken heeft met de Wederopbouw van Nijmegen. In de hoop en verwachting de belangstelling voor de Nijmeegse Wederopbouw onder jongeren te versterken.

Er zal gewerkt worden met ’moderne’ media als Instagram, vlogs, podcast, nieuwe fotografie en film etc. Ondanks het feit dat de werkgroep nog in de brainstormfase zit, worden al een aantal voorstellen onderzocht:

 • Instagram met een Historical Influenzer: een gefingeerd persoon uit de wederopbouwperiode die ‘liveverslag’ doet van bijvoorbeeld de opening  van de bioscoop Scala, de Schouwburg, eerste mis in de herstelde St. Stevenskerk.
 • Instagram: mensen uit Nijmegen over de Wederopbouw, vergelijkbaar met initiatief Humans of New York
 • Podcast: gesprekken van jongeren met ouderen die in de binnenstad hebben gewoond en die nu in de panden wonen: het leven en wonen in de wederopbouw
 • muzieksessies met jonge  en oudere Nijmeegse musici [boomers], die zich laten inspireren door wederopbouw in de breedste betekenis: Barbershop sessions, pop-up podium
 • ateliers aan het werk met als inspiratie de wederopbouw

In juli –  afhankelijk van de financiële ondersteuning – wordt besloten welke programmaonderdelen aan de Manifestatie Nijmegen Wederopbouwstad toegevoegd zullen worden.

 • DE ORGANISATIE

De verantwoordelijkheid voor de organisatie is in handen van het bestuur Stichting Nijmegen Wederopbouwstad met de volgende bestuursleden

Ben Van Hees                         Voorzitter

Uta Meier                               Secretaris

Maarten van Schaik               Penningmeester

Wim Bilo                                 Bestuurslid

Koos Donné                            Bestuurslid, adviseur

Piet Hieltjes                            Bestuurslid, coördinator

De stichting wordt ondersteund door een groot aantal Nijmeegse organisatie en instanties:

Gemeente Nijmegen Cultuurhistorie          Hettie Peterse

Huis van de Nijmeegse Geschiedenis          Koos Donné

Stieneo                                                          Ben van Hees, Piet Hieltjes, Uta Meier

Architectuur Centrum Nijmegen (ACN)       Martin-Paul Neys, Pepijn Sluiter

Bureau De Onderste Steen                          Michiel Kruidenier

Friendship Albany – Nijmegen (FAN)          Anja Adriaanse, Ad Borsboom

Gilde Nijmegen                                             Wim Bilo

Regionaal Archief Nijmegen (RAN)             Hylke Roodenburg

Nijmegen Blijft in Beeld                                Ineke Martin

Schouwburg Nijmegen

Het bestuur heeft werkgroepen samengesteld die verantwoordelijk zijn voor de verschillende onderdelen van de Manifestatie Nijmegen Wederopbouwstad. De eerstgenoemde is tevens de trekker van deze werkgroep:

 • Werkgroep Tentoonstelling Kijk Omhoog, Kijk Vooruit: Piet Hieltjes, Ben van Hees, Koos Donné, Puk van der Heijden, Jan Hoppenbrouwer
 • Werkgroep Rondleidingen: Wim Bilo, Michiel Kruidenier
 • Werkgroep Scholen: Piet Hieltjes, Wim Bilo
 • Werkgroep Kunst en Cultuur: Puk van der Heijden, Koos Donné, Piet Hieltjes, Uta Meier, Theater Het Gras
 • Werkgroep Generaties verbinden & Oral History: Uta Meier, Cees de Beer (Nachtburgemeester Nijmegen), Piet Hieltjes
 • Werkgroep Industriële Wederopbouw: Piet Hieltjes, Ben van Hees, Cees Alewijnse
 • Werkgroep Architectuur: Martin-Paul Neijs, Pepijn Sluiter

De FAN en het ACN voeren hun activiteiten onder eigen verantwoordelijkheid en met een eigen begroting, in afstemming met de Stichting Nijmegen Wederopbouwstad uit.

 • FASERING PROJECTEN EN MANIFESTATIE

december 2019 tot september 2020 PLAN VAN AANPAK EN PROGRAMMA

 • concretiseren van Plan van Aanpak Nijmegen Wederopbouwstad
 • definitief vaststellen van de onderdelen van het programma
 • definitieve afspraken uit het plan
 • werk van uitvoeringsorganisatie

november 2019 tot september 2020 – REALISATIE TOT BEGIN ACTIVITEITEN

 • aanvragen subsidies
 • vaststellen publiciteitsplan
 • organisatie en coördinatie alle vastgestelde activiteiten
 • uitvoering van deelplannen
 • publiciteitscampagne

augustus 2020

 • vaststellen op basis van toegekende subsidies welke activiteiten uit het Plan van Aanpak uitgevoerd kunnen worden; met de tentoonstelling in 2021 als prioriteit.

september tot december 2020          PROJECTEN NIJMEGEN WEDEROPBOUWSTAD

april toten met  mei 2021                  MANIFESTATIE i.s.m. 60-jaar Viering Schouwburg Nijmegen

Nadat de activiteiten beëindigd zijn, wordt uit de projectgroep een rompcommissie ingesteld die de afwikkeling regelt. Tevens zal dan een meerjarenplan voor de vervolgactiviteiten van de stichting  ontwikkeld worden.

 • COMMUNICATIE EN PR 

Het bestuur van de Stichting Nijmegen Wederopbouwstad is verantwoordelijk voor de communicatie. 

De communicatie en PR voor het project vindt plaats via:

 • website ( www.wederopbouwstad.nl )
 • regionale media: Omroep Gelderland, N1, RN7, De Gelderlander, De Brug en de regionale bladen uit de omgeving
 • social media: Facebook, Twitter en Pinterest
 • platform en community: o.a. nijmegencultuurstad.nl

Voorts worden de adresbestanden van Stieneo en Huis van de Nijmeegse Geschiedenis periodiek met nieuwsbrieven op de hoogte gehouden en aangemoedigd hun achterbannen te informeren en enthousiasmeren.

 • VOORLOPIGE BEGROTING

De voorlopige begroting is gebaseerd op het projectplan per februari 2020.

De realisatie van de plannen is uiteraard afhankelijk van de financiering. Het bestuur van de stichting bepaalt – bij een tekort aan financiële middelen – welke activiteiten vervallen, waarbij het uitgangspunt is dat de tentoonstelling doorgang vindt.

Begroting

Toelichting begroting:

De financiering van het project is niet alleen met bezoekers-opbrengsten mogelijk. De stichting benadert actief gemeenten, fondsen en andere organisaties met het verzoek een bijdrage te geven om dit project mogelijk te maken.

De dekking zoals opgenomen in de voorlopige begroting is gebaseerd op een voorlopige schatting. Aan de hand van de te verwerven bedragen zal in later stadium een definitief dekkingsplan worden gemaakt. In overleg met de partners wordt de benadering van de fondsen en sponsors gecoördineerd.

Uitgegaan wordt van bedragen inclusief BTW omdat de Stichting de BTW niet kan verrekenen.

De Stichting heeft sinds kort de ANBI status verworven.

.